Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij
Kancelaria Radcy Prawnego
 • Windykacja
  • wezwania do zapłaty
  • postępowania sądowe
  • egzekucja komornicza
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
  • odszkodowania wynikające
   z umów
  • z czynów niedozwolonych
  • błędy lekarskie
  • ochrona dóbr osobistych
 • Spadki
  • wnioski o stwierdzenie
   nabycia spadku
  • dział spadku
 • Prawo rodzinne
  • rozwody
  • separacje
  • alimenty
  • podział majątku
 • Nieruchomości i lokale
  • sprawy własnościowe
  • zasiedzenie
  • umowy
  • użytkowanie wieczyste
  • służebności
  • uregulowanie stanu
   prawnego nieruchomości
  • eksmisje
  • odszkodowania za niedostarczenie
   przez gminę lokalu eksmitowanemu
 • Umowy
  • sporządzanie i ocena umów
   (także deweloperskie)
  • spory wynikające z umów
 • Prawo w internecie
  • umowy zawierane w internecie
  • prawa autorskie
  • regulaminy
  • polityki prywatności
 • Zastępstwo procesowe
  • sprawy cywilne w zakresie
   podanym na stronie
 • Obsługa firm
  • rejestracja
  • umowy handlowe
  • postępowania sądowe
  • prawa autorskie

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiono zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe. Szczegółowa regulacja Państwa praw i wyłączeń w zakresie praw znajduje się w rozporządzeniu określonym w pkt 3) Polityki Prywatności.

1) Administratorem danych osobowych jest Dagmara Kuszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska, adres: ul. Ciołka 13 lok. 127, 01-445 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są pod wskazanym w zdaniu poprzednim adresem;

2) Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że na Państwa żądanie, w związku ze zleconą usługą bądź w związku z wszczętym postępowaniem sądowym czy sądowoadministracyjnym. W razie nawiązania współpracy z biurem księgowym, dostawcą usług IT bądź kancelariami prawnymi Administrator może powierzyć tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych, podmioty te jednak będą zobowiązane zachować Państwa dane w poufności oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych;

3) dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO;

4) Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. W sprawie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych proszę o bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kancelaria@kuszewska.pl, pod nr tel.: 22 100 50 88, tel. kom.: 501 599 556, bądź listownie: ul. Ciołka 13 lok. 127, 01-445 Warszawa;

5) Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
- wykonania zawartych z klientami i kontrahentami umów lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych -w związku z wymogami i warunkami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) art. 46 § 1 i 2 i in., ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) art. 63 § 2, 75 § 1 i in. oraz ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)  art. 126 § 1 i 2, 136 § 1, 187 i in. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się w celu:
- realizacji usługi (udzielenia porady prawnej, stworzenia dokumentu umowy czy pisma, wykonywania zastępstwa w toku postępowania sądowego),
- wykonania zawartej umowy,
- rozliczenia płatności,
- archiwalnym dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazywania faktów i zabezpieczenia dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami  wynikającymi z realizowanych usług i wykonanych umów oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych przez ustawę regulującą zawód radcy prawnego oraz Kodeks Etyki, w tym w zakresie zapewnienia unikania konfliktu interesów klientów, które to cele stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora;

6) przekazanie Administratorowi danych osobowych odbywa się na zasadach dobrowolności, jednak odmowa przekazania danych bądź żądanie usunięcia danych może czynić niemożliwym prawidłowe wykonanie usługi, w tym kontakt z Państwem w celu wykonania usługi i rozliczenie płatności;

7) mają Państwo prawo:
- do uzyskania informacji czy Państwa dane są przetwarzane,
- dostępu do własnych danych,
- do uzyskania kopii przetwarzanych danych w zakresie w jakim nie naruszy to ciążących na Administratorze obowiązków w zakresie poszanowania praw innych osób,
- do sprostowania lub uzupełnienia danych,
- do usunięcia danych, chyba że zachodzą wyłączenia tego prawa określone w art. 17 ust. 3 lit. d) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) dane osobowe są przetwarzane do zakończenia prowadzenia sprawy w sądzie, do czasu wykonania umowy bądź zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów, a także do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć ze zleconego Administratorowi zadania czy zawartej umowy oraz upływu okresów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska
ul. Ciołka 13 lok. 127
01-445 Warszawa
tel/fax 22 100 50 88,
kom. 501 599 556,
e-mail: kancelaria@kuszewska.pl
 
Usługi są wyceniane indywidualnie. Płatności można dokonywać w gotówce lub przelewem na konto Kancelarii
w Santander Bank Polska S.A. o nr 05 1910 1048 2756  8311 2897 0001.
© 2022 Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio
Informacja o wykorzystaniu Cookies | Polityka prywatności